İdare
27 Mart 2018

Hastane hizmetlerinin yürütülebilmesi için kurumumuzda bulunan idari birimler;
*Personel Özlük Birimi
*Satın Alma
*Maaş Mutemetliği
*Döner Sermaye Mutemetliği
*Döner Sermaye Saymanlığı
*Tahakkuk
*TİG
*Çalışan Hakları Birimi
*Hasta Hakları Birimi
*Ambar
*İstatistik Birimi
*Bilgi işlem